giới thiệu
Cơ sở vật chất

Nhà

Số chỗ xếp

Đối tượng ở

Ghi chú

A5 T

242

Học Sinh

A5 Đ

248

Sinh viên

A6

680

Sinh viên

A8 Đ

254

Sinh viên

A8 T

198

Học viên

A9

524

Sinh viên

A11

177

LHS;ĐT;

C4

216

Sinh viên